Τουρισμός για όλους: Πότε ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων

Συνεχίζονται έως και το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 23:59 οι αιτήσεις των δικαιούχων για το πρόγραμμα επιδοτούμενων διακοπών «Τουρισμός για Όλους» και θα γίνονται όλες δεκτές ανεξαρτήτως του λήγοντος ψηφίου ΑΦΜ.

Δικαιούχοι είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2018 σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση.

Το ύψος της οικονομικής αξίας του e-voucher που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελουμένων αυτού, είναι το πενήντα τοις εκατό (50%) ή εξήντα τοις εκατό (60%) για τις κατηγορίες ατόμων με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, της δηλωθείσας από τον πάροχο τιμής διανυκτέρευσης κατ’ άτομο, όπως αυτή δηλώθηκε κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής του στο πρόγραμμα, με ανώτατο όριο κατ’ άτομο (δικαιούχο ή ωφελούμενο) και ανά διανυκτέρευση τα τριάντα ευρώ (30€) και την προϋπόθεση της διαμονής των τεσσάρων (4) διανυκτερεύσεων.

Μέχρι σήμερα έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση πάνω από 300.000 άτομα, ενώ οι ωφελούμενοι από το πρόγραμμα συνολικά υπολογίζονται σε ένα εκατομμύριο άτομα έως τώρα. Το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» ξεπέρασε κάθε προσδοκία, γι’ αυτό και το Υπουργείο Τουρισμού έκρινε απαραίτητη την παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους στην διεύθυνση: www.tourism4all.gov.gr